Privacy Policy & Disclaimer

Registratie van persoonsgegevens bij Frederik Devreese

Frederik Devreese registreert de gegevens die u invult bij uw registratie van de nieuwsbrief, het contactformulier en de gegevens die u hetzij mondeling, hetzij schriftelijk overmaakt. Deze informatie wordt gebruikt om de website en affiliates te verbeteren. Wij zullen te allen tijde de privacyregelgeving respecteren en alle in onze database opgeslagen gegevens zoveel als dat van ons geëist kan worden beschermen. Wij streven ernaar om de betrouwbaarheid van het Internet te promoten. Hiertoe respecteren wij ook het algemene principe van eerlijke informatievoorziening en handelen naar de Europese Wetgeving.

Frederik Devreese behoudt zich tevens het recht voor om derden die zich registreren zonder opgaaf van reden te verwijderen uit de database van Frederik Devreese of zonder opgaaf van redenen content te verwijderen uit de database die geplaatst is door de klant. Onomstotelijk aan de werking van de nieuwsbrief van Frederik Devreese verbonden zit de mailinglist. Wanneer een klant zichzelf verwijdert uit de mailinglist behoudt Frederik Devreese het recht om het gehele membership van deze klant te verwijderen uit de database van Frederik Devreese

Misbruik e-mailadressen of andere persoonsgegevens

Frederik Devreese hecht zeer aan de privacy van zijn gebruikers. Niemand, behalve Frederik Devreese zelf, heeft beschikking over de gegevens die door gebruikers aan Frederik Devreese worden verstrekt, zoals e-mailadressen. Mocht onverhoopt en ondanks de uitgebreide security-maatregelen een andere partij toegang verkrijgen tot deze data dan behoudt Frederik Devreese zich het recht voor een bedrag van ten minste € 3.000,-- te eisen per overtreding van deze voorwaarde vermeerderd met € 30,-- per aldus misbruikt e-mailadres.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Disclaimer

Frederik Devreese wenst uitdrukkelijk alle auteursrechtelijk beschermde werken of intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en waakt over een correcte bronvermelding naar derden. Mocht u alsnog een inbreuk vaststellen, dan zal Frederik Devreese de beschermde inhoud op eenvoudig verzoek meteen verwijderen.

Hoewel met zorg uitgekozen bronnen, aanvaardt Frederik Devreese geen enkele aansprakelijkheid voor verwijzingen naar, hyperlinks naar en de inhoud van door derden aangeboden of overgenomen informatie op de website Frederik Devreese of de website van derden. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Frederik Devreese aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie (content en doorlinks) op de website van Frederik Devreese.

Frederik Devreese behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Frederik Devreese.

Niets van deze site mag zonder toestemming van Frederik Devreese worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden tenzij dit door Frederik Devreese is aangeboden of schriftelijk is bevestigd.

Alle auteursrechten, alle rechten van intellectueel/industrieel eigendom en alle gegeven e-mailadressen en overige content door of namens Frederik Devreese binnen de Frederik Devreese site, blijven eigendom van Frederik Devreese, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Frederik Devreese is het niet toegestaan om door Frederik Devreese vervaardigde grafische ontwerpen, logo's, geplaatste content en verkregen content etc., door derden te laten reproduceren, bewerken of vermenigvuldigen, dan wel enig recht dienaangaande aan derden over te dragen.

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarbij Frederik Devreese geen invloed heeft of redelijkerwijs geacht wordt te kunnen hebben, en die de verstrekking van informatie onmogelijk maakt, wordt Frederik Devreese ontslagen van haar verplichtingen en zal de gebruiker geen schade op Frederik Devreese kunnen verhalen. Hoewel Frederik Devreese, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om het platform correct te laten functioneren, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, juiste overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie.
Frederik Devreese wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van storingen, onvolledigheid, onjuiste overdracht van of fouten in de verzonden of gepubliceerde gegevens, alsmede voor schade als gevolg van door eventuele adverteerders en sponsors op basis van de onderhavige deelname verstrekte gegevens en/of informatie.

Over...

Frederik Devreese, uw IT-Supporter, biedt ondersteuning van IT voor school, zelfstandigen & kleine bedrijven, verenigingen, particulieren en thuis, bij:

Contact

E-mail: frederik@frederikdevreese.be

Inschrijven Mailinglijst

 

Neem mijn adres op in uw mailinglijst!