Privacy Policy & Disclaimer

Laatste aanpassing: 04 januari 2020

Algemeen

Onderstaande tekst is geldig voor de volledige werking van IT-Supporter, Frederik Devreese, Waalstraat 106, 9870 Zulte, België. Ondernemingsnummer BE 0501.943.029, verder vernoemd als IT-Supporter.

Deze Privacy Policy & Disclaimer is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de IT-Supporter website(s).

IT-Supporter wil zo veel mogelijk facetten van IT ondersteunen voor particuleren, eenmanszaken, kleine KMO's, verenigingen en scholen.

IT-Supporter streeft ernaar om de betrouwbaarheid van het Internet te promoten. Hiertoe respecteren wij ook het algemene principe van eerlijke informatievoorziening en handelen naar de Europese, Belgische en Vlaamse Wetgeving. IT-Supporter hecht dan ook groot belang aan het beschermen van de privacy en het respecteren van (eigendoms-)rechten en plichten.
Daarom wil IT-Supporter dan ook alles in het werk stellen om de geldende wetgeving te (laten) respecteren, waaronder in het bijzonder:

IT-Supporter wenst uitdrukkelijk alle persoonsgegevens, auteursrechtelijk beschermde werken of intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en waakt over een correcte bronvermelding naar derden. Mocht u alsnog een inbreuk vaststellen, dan zal IT-Supporter de beschermde inhoud op eenvoudig verzoek meteen verwijderen of corrigeren.

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:
Frederik Devreese
Waalstraat 106, 9870 Zulte, België
GSM: +32 494 63 36 17
e-mail: privacy@it-supporter.be
Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.

Verklarende woordenlijst

Persoonsgegevens

Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Deze persoonlijk identificeerbare informatie bij IT-Supporter omvat o.a.:

 • Naam, voornaam en adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • BTW-nummer
 • Login- en accountgegevens om gebruik te maken van onze diensten.

Een volledig overzicht van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van IT-Supporter kan u opvragen per mail.

Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze website of van de infrastructuur van de website zelf. Gebruiksgegevens worden doorgaans niet gekoppeld aan persoonsgegevens, zodat deze gebruiksgegevens niet kunnen leiden tot het identificeren van natuurlijke personen.

Deze gebruiksgegevens bij IT-Supporter omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • IP-adres
 • het type en de versie van uw browser
 • Sessie-ID (=anonieme unieke ID per bezoek)
 • Bezochte webpagina(s)
 • Het tijdstip, de datum en duur van het bezoek per pagina

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes of vergelijkbare technologieën die worden opgeslagen en/of uitgelezen op uw apparaat (computer of mobiele apparaat) waarmee u een website bezoekt.

Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of gegevens zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende een bepaalde periode in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.

Privacy Policy

IT-Supporter beschermt alle in onze databases opgeslagen gegevens zoveel als dat van ons verwacht of geëist kan worden, door gebruik te maken van actuele technieken.

IT-Supporter wil klanten en gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. IT-Supporter wil deze gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om de klanten beter van dienst te kunnen zijn. IT-Supporter steunt dan ook het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens IT-Supporter verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Medewerkers van IT-Supporter die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn tot een minimum beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

IT-Supporter hecht zeer aan de privacy van zijn gebruikers. Mocht onverhoopt en ondanks de uitgebreide security-maatregelen een andere partij toegang verkrijgen tot deze data dan behoudt IT-Supporter zich het recht voor een bedrag van ten minste € 3.000,-- te eisen per overtreding van deze voorwaarde vermeerderd met € 30,- per aldus misbruikt e-mailadres.

Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens

IT-Supporter verzamelt verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze diensten aan u te kunnen leveren en om deze te verbeteren.

Klantenbestand

IT-Supporter registreert steeds de gegevens die u overmaakt wanneer u contact met ons opneemt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Deze gegevens worden bijgehouden in het klantenregister.

IT-Supporter treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Deze persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), klantennummer, BTW-nummer, logingegevens voor de aangeboden diensten,

Cookies & de website

Cookies die aangemaakt en gebruikt worden door IT-Supporter
 • Sessiecookies
  Wij gebruiken sessiecookies om onze website te beheren en het gebruiksgemak te verhogen. Deze sessiecookies worden 20 minuten na het laatste gebruik van de website afgesloten en doorgaans automatisch van uw toestel verwijderd.
 • Voorkeurcookies
  Worden niet gebruikt op deze website
 • Veiligheidscookies
  Worden niet gebruikt op deze website
Cookies die door diensten van derden aan de website van IT-Supporter zijn verbonden

IT-Supporter doet een beroep op volgende externe dienstverleners om het gebruik van onze diensten te volgen en te analyseren.

 • Azure Application Insights

  Azure Application Insights is een service van Microsoft waarmee we de prestaties en bruikbaarheid van deze website kunnen verbeteren. Microsoft gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden NIET gedeeld met andere (Microsoft) diensten.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Microsoft verwijzen wij u naar de internetpagina Gegevens verzamelen, bewaren en opslaan in Application Insights

Koppelingen naar andere websites worden met zorg ingevoerd op de website. Behoudens onderstaande vermeldingen, worden géén koppelingen naar derden gemaakt waarbij derden toegang krijgen tot uw gebruiksgegevens.

 • Facebookpagina van Frederik Devreese

  Op de website werd de koppeling voorzien "Vind ons op Facebook". Hiervoor werden op de betreffende paginas de strikt nodige scripts, voorzien door Facebook, opgenomen.

  Door deze koppeling, kunnen wij via Facebook informatie ontvangen over wat je plaatst of deelt. Wanneer je bijvoorbeeld de Facebook-knop Opmerking plaatsen of Delen gebruikt op deze website, ontvangen wij informatie over je activiteiten, een opmerking of link die je vanaf de website deelt op Facebook. Door gebruik te maken van deze diensten van Facebook, kunnen wij uw openbare profiel op Facebook terugvinden en alle informatie die je met dit openbare profiel deelt.

  Wij ontvangen en verwerken géén lijst met Facebook-vrienden als je ervoor kiest deze daarmee te delen, wij kunnen geen andere informatie over je Facebook-vrienden van jou ontvangen, of informatie over je Instagram-volgers (hoewel je vrienden en volgers deze informatie natuurlijk wel zelf kunnen delen).

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook verwijzen wij u naar de internetpagina Gegevensbeleid van Facebook

Doeleinden

IT-Supporter verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens zonder toestemming te vragen:

 • In het kader van de voorbereiding, de aanvraag voor onze producten en diensten, uitvoering en opvolging van ons contract met de klant.
 • IT-Supporter gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van eigen producten en diensten en voor administratieve doeleinden.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen door Vlaamse, Belgische of Europese wet- en regelgeving.
  In heel wat gevallen is IT-Supporter wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan IT-Supporter worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Wanneer IT-Supporter daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Gebruik van persoonsgegevens met toestemming voor de volgende concrete doelen:

 • IT-Supporter kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan IT-Supporter meent dat die interessant kunnen zijn voor u. Bijvoorbeeld het verzenden van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven. U kan zich voor dit soort berichten altijd afmelden .
 • IT-Supporter gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten bij derden.

Verstrekken van gegevens aan derden

IT-Supporter werkt niet met (online) producten of diensten van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, die géén verwerkersovereenkomst voorlegt met modelclausules die door de General Data Protection Regulation (GDPR) zijn opgesteld.

IT-Supporter verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

IT-Supporter geeft géén persoonsgegevens door aan derden tenzij:

 • of IT-Supporter toelating heeft ontvangen van de betrokkene.
 • of er een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang is voor IT-Supporter.
 • of voor het uitvoeren van het contract met de klant waarbij diensten van derden betrokken zijn.

  Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werkt IT-Supporter samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen IT-Supporter en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt IT-Supporter onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van software en aanbieders van clouddiensten.

  Deze externe partijen hebben enkel toegang tot de noodzakelijke persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Indien IT-Supporter op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt IT-Supporter uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

IT-Supporter kan links naar sites van derden opnemen in de communicatie (vb. op website, via mailing, sociale media,...) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze links zullen steeds duidelijk verwijzen naar deze derde partij.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Disclaimer

IT-Supporter behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door IT-Supporter.

IT-Supporter behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang

 • klanten of derden die zich registreren te verwijderen uit de databases van IT-Supporter
 • content te verwijderen uit de databases die geplaatst is door de klanten of derden
 • de toegang tot het privaat gedeelte van de website van IT-Supporter te ontzeggen

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van IT-Supporter middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door IT-Supporter worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door IT-Supporter enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Hoewel met zorg uitgekozen bronnen, aanvaardt IT-Supporter geen enkele aansprakelijkheid voor verwijzingen naar, hyperlinks naar en de inhoud van door derden aangeboden of overgenomen informatie op de website IT-Supporter of de website van derden. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

IT-Supporter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie (content en doorlinks) op de website van IT-Supporter.

IT-Supporter behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van IT-Supporter.

Niets van deze site mag zonder toestemming van IT-Supporter worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden tenzij dit door IT-Supporter is aangeboden of schriftelijk is bevestigd.

Alle auteursrechten, alle rechten van intellectueel/industrieel eigendom en alle gegeven e-mailadressen en overige content door of namens IT-Supporter, blijven eigendom van IT-Supporter, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IT-Supporter is het niet toegestaan om door IT-Supporter vervaardigde grafische ontwerpen, logo's, geplaatste content en verkregen content etc., door derden te laten reproduceren, bewerken of vermenigvuldigen, dan wel enig recht dienaangaande aan derden over te dragen.

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarbij IT-Supporter geen invloed heeft of redelijkerwijs geacht wordt te kunnen hebben, en die de verstrekking van informatie onmogelijk maakt, wordt IT-Supporter ontslagen van verplichtingen en zal de gebruiker geen schade op IT-Supporter kunnen verhalen. Hoewel IT-Supporter, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om het platform correct te laten functioneren, aanvaardt IT-Supporter geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, juiste overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie.
IT-Supporter wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van storingen, onvolledigheid, onjuiste overdracht van of fouten in de verzonden of gepubliceerde gegevens, alsmede voor schade als gevolg van door eventuele adverteerders en sponsors op basis van de onderhavige deelname verstrekte gegevens en/of informatie.

Over...

Frederik Devreese, uw IT-Supporter, biedt ondersteuning van IT voor school, zelfstandigen & kleine bedrijven, verenigingen, particulieren en thuis, bij:

Contact

E-mail: frederik@frederikdevreese.be

Inschrijven Mailinglijst

 

Neem mijn adres op in uw mailinglijst!