Frederik Devreese

Waalstraat 106
9870 Zulte
BE 0501.943.029
IBAN BE24 8910 0410 5938
BIC VDSPBE91

Algemene Voorwaarden

Prijzen, offertes en folders

• Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op contante betaling en afhaling in onze firma. De BTW en andere belastingen vallen ten laste van de klant.

• Prijsoffertes en folders worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor F. Devreese. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. De opgegeven prijzen zijn steeds deze geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.

• Wij behouden ons het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

Betalingsvoorwaarden en facturatie

• Het vereffenen van het voorschot geldt als akkoord met de algemene voorwaarden opgenomen in de offerte, de verwijzingen op de voorschotfactuur van de uit te voeren werken volgens offerte en de aanvullingen vermeld op de voorschotfactuur. Op de factuur wordt nogmaals verwezen naar de hier opgesomde voorwaarden.

• Alle facturen zijn betaalbaar zonder aftrek van contant-korting, binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. De BTW en andere belastingen vallen ten laste van de klant.

• Om geldig te zijn dienen klachten binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren, daarna kan F. Devreese niet meer in gebreke worden gesteld.

• Bij niet-betaling op de vervaldag is een intrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan de wettelijke intrest, vermeerderd met 4% (op jaarbasis) van rechtswege en zonder enige aanmaning, terwijl eveneens zonder enige ingebrekestelling het factuurbedrag bij wijze van forfaitaire schadevergoeding zal worden verhoogd met 15% met een minimum van €75, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten.

• Alleen het Vredegerecht van Deinze en de Rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor alle geschillen en betwistingen, ook bij kortgeding. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden nietig of onwettig worden verklaard blijven de overige voorwaarden van kracht.

Verantwoordelijkheden

• FD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade geleden door klant aan hardware of software die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de geleverde software, hardware of andere geleverde diensten(al dan niet in garantie). Onder schade wordt verstaan: gegevensverlies, inkomstenderving, schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade, e.d.
De klant is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen (zoals back-up, reservekopieën van documenten, …) zodoende het falen van hardware of software op te vangen en zo zijn schade te beperken. FD raadt de klant ten stelligste aan om minstens een wekelijkse (zelfs dagelijks, indien dit door de frequentie van wijzigingen in bestanden zinvol is) back-up te nemen van documenten en software en deze op een externe locatie te bewaren, zodoende bij falen van hardware of software op een back-up te kunnen terugvallen.

• Indien FD door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van FD kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

Webtoepassingen & Software ontwikkeld door Frederik Devreese

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden:

Betalingsvoorwaarden en facturatie:

• De betaling gebeurt in drie schijven, zijnde 50 % voorschot, 30 % bij installatie van de software of activatie van de webtoepassing(en) en 20 % bij oplevering.

• De prijzen van varianten in de offerte zijn geldig tot aan de installatie van de software of activatie van de webtoepassing, daarna gelden de prijzen van de varianten uitsluitend als richtprijzen.

• De activatie van een webtoepassing wordt kenbaar gemaakt per e-mail, waarin de URL voor de webtoepassing aan de klant wordt overgemaakt en FD de vermelding van de activeringsdatum eenduidig schriftelijk bevestigt. FD kan de URL desgewenst vroeger aan de klant bezorgen, in dien verstande dat de webtoepassing op dat moment nog onvolledig zal werken en zuiver als demo en ter evaluatie aan de klant aangeboden wordt. Voor software wordt de eerste installatie door FD uitgevoerd, de dag van de eerste installatie geldt als activeringsdatum.

• Na de activeringsdatum volgt de tweede afrekening voor 30% van het totaalbedrag, eventueel aangevuld met bijkomende kosten die het gevolg zijn van wijzigingen die niet in de offerte of op de voorschotfactuur opgenomen zijn.

• Na de installatie van software of activatie van de webtoepassing(en) heeft de klant 3 maanden tijd om de geleverde diensten te evalueren en de nodige aanpassingen door te geven. De opleveringsdatum is de activeringsdatum + 3 maanden.

• FD kan de opleveringsdatum met maximaal 1 maand opschuiven indien de klant in de 3° maand na de installatie van software of activatie van de webtoepassing(en) nog aanpassingen vraagt. FD zal de klant in dit geval per mail inlichten van de nieuwe opleveringsdatum.

• De klant heeft het recht om de opleveringsdatum met 5 werkdagen te verplaatsen indien FD nog wijzigingen aanbrengt binnen de laatste week voor de opleveringsdatum.

Verantwoordelijkheden:

• Tenzij anders vermeld in de offerte, is de klant verantwoordelijk voor de aankoop en het beheer van domeinnamen en het instellen van de forward van deze domeinnamen naar de URL van de webtoepassing(en).

• FD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in gegenereerde documenten of informatie die de klant gebruikt voor eender welke doeleinden. De klant blijft verantwoordelijk voor de eindredactie, controle en inhoud van alle documenten die door de geleverde software of webtoepassing(en), ontwikkeld of verkocht door FD, voor de klant genereren.

• Alle software of webtoepassing(en) die door FD ontwikkeld worden in opdracht van de klant, valt onder de term ‘gebruikerslicentie’ en mag derhalve door de klant niet doorverkocht of verspreid worden aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FD.

• Na het voldoen van de opleveringsfactuur worden sjablonen, documenten en de installatiebestanden eigendom van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het bewaren, back-up of archiveren van de bestanden. Bij verlies van de bestanden door de klant, kan de klant FD niet verantwoordelijk stellen voor het verlies en de gevolgen ervan. FD blijft eigenaar van de ontwikkelings- en bronbestanden en staat in voor het bewaren van deze bestanden gedurende minstens 5 jaar. Indien de klant binnen de 5 jaar géén verlenging vraagt voor het bewaren van deze bronbestanden, kan FD niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van deze bestanden.

• In zoverre niet in de offerte opgenomen, is de klant verantwoordelijk voor de aankoop en installatie van de softwarelicenties van derden die noodzakelijk zijn om de ontwikkelde software door FD op hardware te laten functioneren. Zonder enige beperking in de opsomming, gaat het o.a. over een licentie voor een Microsoft besturingssysteem (Windows), een licentie voor Microsoft Office, …

Vroegtijdig afbreken van een overeenkomst.:

• Indien de klant van de aankoop van de software of webtoepassing wenst af te zien, brengt hij FD hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte. De klant heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van de reeds overgemaakte bedragen. FD heeft in dit geval het recht om de ontwikkeling en ondersteuning met onmiddellijk ingang stop te zetten. Indien het afbreken van de overeenkomst plaats vindt na de activeringsdatum, behoudt FD het recht om alsnog het resterende bedrag aan te rekenen.

• FD behoudt zich het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van activering of installatie, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft FD het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

• FD behoudt zich het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van de activering of installatie, de voorgestelde oplossingen in de offerte door FD niet of slechts gedeeltelijk realiseerbaar blijken te zijn om eender welke reden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. In dit geval heeft de klant het recht om het reeds overgemaakte bedrag geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, evenwel zonder bijkomende kosten of interesten en verminderd met de kostprijs voor reeds uitgevoerde onderdelen (zoals externe webhosting of software van derden) die door FD in functie van de overeenkomst aangekocht werd bij derden. De klant verkrijgt in dit geval de eigendomstitel van de aangekochte onderdelen.

Garantie:

• Na oplevering worden alle aanpassingen verrekend aan uurloon, met uitzondering van fouten in geleverde software of webtoepassingen die door FD zelf ontwikkeld werden en die onmogelijk bij normaal gebruik door de klant opgemerkt konden worden gedurende de periode tussen de activering of installatie en de oplevering en in zoverre de fouten niet veroorzaakt worden door de klant of door derden, die de ontwikkelde software of webtoepassingen al of niet moedwillig op gelijk welke wijze manipuleerden. (vb. hacken van software, wijzigingen door derden, oneigenlijk of verkeerd gebruik,… )

• De garantie op software of de webtoepassing vervalt: o wanneer de klant de software wenst te installeren op hardware of software (besturingssysteem) die niet overeenkomt met de hardware of software die bij de eerste installatie (activeringsdatum) van de software voorzien werd. o bij schade door virusinfectie of wijziging door derden (vb. hacken, oneigenlijk of verkeerd gebruik) o bij overmacht.

• Software van derden, die al of niet verkocht of gebruikt wordt in de webtoepassing(en) of software ontwikkeld door FD valt binnen de garantievoorwaarden die de originele softwareontwikkelaar aanbiedt. FD staat niet in voor de garantie van software van derden.

Hardware

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden:

Factuurvoorwaarden

• De geleverde goederen blijven eigendom van F. Devreese tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De levering gebeurt evenwel op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

• De klant zal F. Devreese verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat F. Devreese hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

Prijzen, offertes en folders

• Tenzij anders vermeld, zijn in de opgegeven prijzen nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software enz...

• Wij kunnen de meeste PC-producten leveren op bestelling. Bij bestelling dient een voorschot van 20% betaald te worden indien het aankoopbedrag hoger is dan € 1000,00.

• Een bevestiging van bestelling via e-mail geldt ook als officiële bestelling.

• Wanneer een bestelling 14 dagen nadat de klant op de hoogte gebracht werd niet is afgehaald, veronderstellen wij hieruit dat de klant de overeenkomst wenst te ontbinden en behouden wij ons het recht om de goederen te verkopen. Bij ontbinding van een bestelling wordt het voorschot beschouwd als onkostendekking.

Producten

• Gekochte goederen worden niet teruggenomen.

• Omruil is enkel mogelijk binnen 30 dagen voor verzegelde artikels, op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend of beschadigd. De om te ruilen waarde is deze geldig op het moment van de omruiling. De eigenschappen van de geleverde producten komen steeds minimum overeen met hetgeen beschreven is in de offertes of de u overhandigde folder. Indien u prijs stelt op bepaalde extra functies of een bepaald merk, maak dit dan kenbaar bij de bestelling. In de mate van het mogelijke zullen we proberen aan uw vraag te voldoen.

• Tenzij anders vermeld op de offerte, zijn installatie van hard- en software niet in de opgegeven prijzen inbegrepen.

• De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar voor zijn toepassing. Vraag inlichtingen indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Garantie

• De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur, die tevens de duur en de juiste procedure bepaalt. Sommige producten dienen door de klant naar de producent te worden geretourneerd, anderen worden opgehaald of via F. Devreese afgehandeld. Meer informatie vindt u terug in de handleiding bij de producten of op de website van de producent of invoerder. De garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur primeren steeds op deze hier vermeld.

• Eventuele vervoerskosten tussen de klant en F. Devreese, uitvoeren van herstellingen ter plaatse bij de klant, vervangtoestellen voor de duur van de herstelling zijn niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geenszins een reden tot verlenging van de garantieperiode.

• Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, CD’s, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden.

• De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit oneigenlijk of verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz...) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.

• Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
• Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
• Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
• Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
• Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik (vb. gebruik van pijltoesten als "joystick")
• Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)
• Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.< br />• Schade veroorzaakt door virusinfectie.< br />• Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd. Indien de koper een consument is, geldt de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Webshop & Software van derden

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden:

Betalingsvoorwaarden en facturatie

• Aangekochte software wordt nooit teruggenomen, gezien de onmogelijkheid om geleverde activatiesleutels of licentiecodes met zekerheid te recupereren. De meeste software wordt door de producenten aangeboden met trial-licenties. Wij raden de klant aan om, bij twijfel, eerst een installatie van de software met deze trial-licentie uit te testen. Lees voor uw aankoop ook steeds de hardware- en/of installatievereisten na van de software. Ook foutief aangekochte software wordt niet teruggenomen.

Garantie

• Op software en consumables is er in principe geen garantie, alhoewel sommige producenten toch beperkte tussenkomst bieden. Lees de licentievoorwaarden van de producent voor meer details. Ook het installeren van software valt steeds buiten de garantie.

Over...

Frederik Devreese, uw IT-Supporter, biedt ondersteuning van IT voor school, zelfstandigen & kleine bedrijven, verenigingen, particulieren en thuis, bij:

Contact

E-mail: frederik@frederikdevreese.be

Inschrijven Mailinglijst

 

Neem mijn adres op in uw mailinglijst!